Polityka prywatności Eurelo-Tech Polska

Klauzula Informacyjna dla Klientów/Kontrahentów Eurelo-Tech Polska

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest Eurelo-Tech Polska z siedzibą na ul. Rejonowa 5/1, 93-425 Łódź, Polska, KRS 0000900992, NIP 7292738620.

Dane kontaktowe Administratora danych

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie: Telefonicznie, pod numerem telefonu: (+48) 530 250 500 Za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@eurelo.pl Listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: Eurelo-Tech Polska, ul. Rejonowa 5/1, 93-425 Łódź, Polska

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: Obsługa korespondencji z kontrahentami, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią; Realizacja umów z kontrahentami (osobami prawnymi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią; Realizacja umów z klientami (osobami fizycznymi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO - czynności zmierzające do zawarcia umowy, umowa o świadczenie usług.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pana/i rzecz, w tym realizujących usług informatycznych oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych: upoważniony personel Administratora, obsługa systemów informatycznych, usługodawca hostingu e-mail, biuro rachunkowe, firmy kurierskie, Poczta Polska.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w przypadku wykonywania umów na rzecz klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych z wykorzystaniem klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, bądź na podstawie wyraźnie wyrażonej przez Pana/i zgody na przekazanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane: Do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, w przypadku prowadzenia korespondencji; po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od zakończenia korespondencji). Do zakończenia umowy, po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (przez 3 lata) oraz 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; Prawo do usunięcia danych osobowych; Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pana/i skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/ią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.