Transport zbiorników i silosów – jak go zorganizować?

Transport dużych zbiorników i silosów stanowi spore wyzwanie pod względem technicznym oraz logistycznym. Na co zwrócić uwagę podczas organizowania transportu zbiorników, by wszystko poszło szybko, bezproblemowo i bezpiecznie?

Wyzwania związane z transportem zbiorników i silosów

Transport silosów i dużych zbiorników wiąże się z wieloma wyzwaniami. Podczas planowania przewozu tego typu elementów warto wziąć pod uwagę:

  • logistykę przedsięwzięcia na każdym etapie (wizja lokalna, zaplanowanie i pilotaż trasy, demontaż silosu lub zbiornika, jeśli jest zamocowany na stałe w poprzednim miejscu, ewentualne składowanie przed załadunkiem, sam załadunek, przewóz, rozładunek w nowym miejscu, ponowny montaż lub ustawienie w nowym położeniu),
  • przepisy prawne i ewentualne problemy organizacyjne związane z transportem ponadnormatywnym (w większości przypadków transport silosów czy dużych zbiorników podpada pod tę kategorię),
  • jeżeli zbiorniki lub silosy nie są puste, dochodzą dodatkowe uwarunkowania prawne i logistyczne związane z przewozem różnego typu surowców, szczególnie jeśli przewóz dotyczy materiałów potencjalnie niebezpiecznych (na przykład paliwa),
  • konieczność skorzystania z odpowiednich urządzeń załadunkowo-rozładunkowych oraz właściwie wyposażonej floty pojazdów transportowych,
  • potrzeba zatrudnienia doświadczonych operatorów urządzeń, kierowców, pilotów, monterów etc.,
  • a także wiele innych uwarunkowań. 

Dlatego w większości przypadków dobrze jest rozważyć zlecenie realizacji transportu zbiorników lub silosów zewnętrznej firmie, która specjalizuje się właśnie w tego typu przedsięwzięciach.

Organizacja transportu silosów i dużych zbiorników

Podział przedsięwzięcia na etapy

Cała operacja powinna zacząć się od starannego zaplanowania wszystkich etapów oraz sprawdzenia, co będzie potrzebne w poszczególnych momentach. Przykładowo, demontaż silosów i ich załadunek na pojazdy transportowe będą wymagały obecności pracowników umiejących prawidłowo deinstalować wszystkie elementy (z odpowiednimi narzędziami), urządzeń załadunkowych z operatorami, które pozwolą umieścić zbiorniki na pojazdach transportowych oraz samych pojazdów wraz z kierowcami i osobami, które zadbają o właściwe zabezpieczenie transportu zbiorników.

Przepisy i wymogi prawne

Transport silosów i zbiorników w wielu przypadkach jest przewozem ładunków ponadgabarytowych. Taki transport podlega specjalnym ograniczeniom prawnym, które uwzględniają między innymi konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń (od różnych podmiotów – w zależności od specyfiki danego ładunku), właściwego oznaczenia transportu czy obowiązek skorzystania z eskorty. Czasami zachodzi też potrzeba czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, co również wymaga uzyskania zezwolenia. Ponadto należy też zadbać o zgodność przedsięwzięcia na każdym etapie z przepisami BHP.

Zbiorniki i silosy: transport bez zawartości a z materiałem

Puste zbiorniki i silosy, a także takie, w których znajdują się nieszkodliwe materiały sypkie i płynne, podlegają standardowym przepisom zawartym w Ustawie o ruchu drogowym (z ewentualnym uwzględnieniem ustaleń dotyczących transportu ponadnormatywnego, jeżeli wielkość lub masa ładunku przekracza dopuszczalne normy). Inaczej ma się sprawa z przewożeniem paliw, substancji łatwopalnych i innych materiałów niebezpiecznych – transport zbiorników z taką zawartością podlega regulacjom zawartym między innymi w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych czy w międzynarodowej konwencji ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – europejskie porozumienie o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych).

Odpowiednie urządzenia i flota pojazdów

Transport dużych zbiorników wymaga wykorzystania nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb danego ładunku rozwiązań. Stosuje się między innymi urządzenia dźwignicowe (również wbudowane w pojazdy transportowe), wózki jezdniowe czy specjalne samochody ciężarowe, które są przystosowane do przewozu ponadnormatywnego ładunku i wyposażone w dodatkowe usprawnienia (na przykład żurawie czy elementy zabezpieczające przed przesuwaniem się ładunku na pace). Często niezbędne są także pojazdy umożliwiające pilotowanie i eskortę transportu. Bardzo istotne jest, by wszystkie urządzenia wykorzystywane na różnych etapach były w pełni sprawne (między innymi podlegały regularnym kontrolom stanu technicznego i prawidłowej konserwacji) oraz obsługiwane przez kompetentny, doświadczony personel.

Doświadczona załoga

Transport silosów i zbiorników to skomplikowane, wieloaspektowe przedsięwzięcie. Dlatego wszystkie osoby zaangażowane w jego realizację powinny posiadać odpowiednie kompetencje oraz wiedzę dotyczącą wykonywanych przez siebie zadań – dotyczy to każdego etapu operacji i wszystkich zaangażowanych w nią pracowników. Warto pamiętać, że w wielu przypadkach udział wymaga także odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych w oficjalny sposób (na przykład ukończenia kursu obsługi urządzeń dźwignicowych).

Czy warto zlecić transport dużych zbiorników zewnętrznej firmie?

W większości przypadków transport silosów i dużych zbiorników, szczególnie jeżeli ma on być realizowany jednorazowo lub sporadycznie, warto zlecić zewnętrznemu usługodawcy. Firma transportowa z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami jest w stanie zapewnić szybkie, atrakcyjne cenowo, a przede wszystkim bezpieczne przewiezienie ładunku z jednego miejsca do drugiego. Ponadto potrafi dostrzec ewentualne przeszkody czy komplikacje, których nie będzie w stanie przewidzieć osoba niezajmująca się tego rodzaju operacjami na co dzień.

CONTACT US

Our team of engineers and project managers are always keen to share their knowledge and experience with clients. As a result they can often identify the best way to deliver your project, as well as manage any issues at an early stage of the project.

Contact us